8(7112) 22-85-97

Білім беру қызметтерін көрсетудің келісім шарты

Білім беру қызметтерін көрсетудің

КЕЛІСІМ ШАРТЫ

Орал қаласы                                                                                                                    «___» ___________ 20__ жыл

Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің «№41 мектеп-лицейі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі мен баланың ата-анасы (заңды өкілі) арасындағы өзара қарым-қатынасты реттеу мақсатында білім беру ұйымының атынан, Батыс Қазақстан облысы білім басқармасының 2021 жылғы 6 қаңтардағы №11 бұйрығымен бекітілген білім беру ұйымының Жарғысы негізінде қызмет ететін директор Шонбаев Женис Мендигалиевич бір жағынан және көрсетілген мекен жай бойынша тұратын _______________________________________________________________________________________________ білім алушының __________________________________________________________________________________________________

(баланың тегi, аты, әкесiнiң аты туған күні, ЖСН)

ата-анасы (немесе заңды өкілі) ______________________________________________________________________________________

(тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған жағдайда))

екінші жақтан, осы шартты жасады.

1. ШАРТТЫҢ МӘНІ

1. Осы шарт тараптардың құқықтарын мен міндеттерін белгілей отырып анықтайтын білім беру ұйымы мен ата-ана (заңды өкіл) арасындағы өзара қарым-қатынасты, сондай-ақ білім алушыны (тәрбиеленушіні) тәрбиелеу мен оқыту үшін өзара жауапкершілік тетігін реттейді.

2. ОРТА БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ

2. Орта білім беру ұйымы:

1) білім алушыдан, ата-анадан (заңды өкілдерден) білім беру ұйымының Жарғысын, білім беру ұйымының ішкі қағидаларын және оның қызметін регламенттейтін білім беру ұйымының актілерін сақтауын талап етуге;

2) білім беру ұйымдарының кітапханаларының ақпараттық ресурстарға, оқулықтарға, оқу-әдістемелік кешендер мен оқу-әдістемелік құралдарға еркін қолжетімділік мен қолдануды қамтамасыз етуге;

3) білім беру ұйымдарының басшылары бекіткен, актілерде көзделген тәртіппен және шарттарда оқу бағдарламаларының шеңберінде тапсырмаларды орындау үшін білім алушының компьютер техникасын қолдануына мүмкіндік беруге;

4) білім алушының ата-анасының немесе заңды өкілінің өтініші негізінде мектептен мектепке ауыстыруға;

5) білім алушыларға қосымша білім беру (ақылы және/немесе тегін) қызметтерін ұсыну (үйірмелер, спорт клубтары) құқылы.

3. Орта білім беру ұйымы:

1) білім алушыны, ата-ананы (заңды өкілді) білім беру ұйымының Жарғысымен, білім беру қызметімен айналысуға арналған лицензиямен, білім беру ұйымының ішкі тәртіптемесімен және оның қызметін регламенттейтін актілермен таныстыруға;

2) "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 5-1) тармақшасына сәйкес білім беру саласындағы уәкілетті орган әзірлеген "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес білім алушыны білім, білік, дағдыларды алуды қамтамасыз етуге;

3) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы №611 бұйрығымен бекітілген "Білім беру объектілеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар" Санитарлық қағидаларына сәйкес (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің №15681 мемлекеттік тізілімінде тіркелген) білім беру және тәрбие үдерісіне жүктелген санитарлық гигиеналық талаптарды сақтауға;

4) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 14 қаңтардағы № 26 (Қазақстан Республикасы мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерінің тізілімінде № 13085 тіркелген) бұйрығымен бекітілген орта білім беру ұйымдары үшін міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарға сәйкес міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

5) оқу процесі және мектептен тыс, мектептік және сабақтан тыс іс-шаралар өткізу барысында мектеп аумағында білім алушылардың өмірі мен денсаулығына жауапты болуға;

6) ата-аналарының (немесе заңды өкілі) жазбаша түрдегі келісімімен білім алушыларға психологиялық диагностика, консультация және тренингтер (топтық, жеке) жүргізуге, ата-аналарға консультация беруге және тренингтер жүргізуге;

7) білім алушының жеке қасиеттерін ескере отырып, өмір қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, адамгершілігін, физикалық және психологиялық денсаулығын нығайтуға;

8) білім алушының ата-анасына немесе заңды өкілдеріне құрметпен қарауға;

9) Шартты бұзған жағдайда білім алушыға түскен кездегі құжаттарын қайтарып беруге;

10) білім алушыны ата-анасының (заңды өкілінің) келісімінсіз және оқу үдерісіне зиян келтіретін болса қоғамдық және басқа да тапсырмаларды орындауға тартуға жол бермеуге;

11) оқудың толық курсын сәтті аяқтағаннан кейін және қорытынды аттестаттаудан өткеннен кейін "Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 10348 нөмірімен тіркелген) бекітілген тиісті нысан бойынша білім туралы құжатты беруге міндетті.

3. БАЛАНЫҢ АТА-АНАСЫНЫҢ (НЕМЕСЕ ЗАҢДЫ ӨКІЛІНІҢ) ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ

4. Ата-ана (заңды өкілі):

1) баланы тәрбиелеу мен оқытудың барлық бағыттары бойынша білім беру ұйымымен өзара қарым-қатынас жасауға;

2) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген оқыту-тәрбиелеу үдерісін іске асыруға қатысуға;

3) ата-аналар комитеті, қамқоршылық кеңесі, ата-аналар жиналыстарының шешімін орындауға;

4) ата-аналар комитеті арқылы білім ұйымының басқармасы органдарының жұмысына қатысуға;

5) өз балаларының үлгерімі, тәртібі және оқу жағдайына қатысты ақпаратты алуға;

6) психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияларда өз балаларын оқыту және тәрбиелеу проблемалары бойынша консультативтік көмек алуға;

7) қосымша (ақылы және/немесе тегін) қызметтерді алуға (үйірмелер, спорт клубтары) құқылы.

5. Ата-ана (немесе заңды өкілі):

1) білім беру ұйымының Жарғысын және осы шарттың ережесін сақтауға;

2) ата-аналар жиналысына баруға, қажет болған жағдайда оқу-тәрбие үдерісі және нақты педагогикалық көмек көрсету бойынша жеке педагогикалық әңгімелесу үшін әкімшіліктің немесе педагогтердің шақыруы бойынша білім беру ұйымына баруға;

3) педагогтерге және қызметкерлерге өздерінің лауазымдық міндеттерін орындауда, сондай-ақ білім беру ұйымдарының білім алушыларына құрмет қөрсетуге;

4) Міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарға сәйкес мектеп формасына қойылатын талаптарды сақтауға;

5) сабақтарда баланың болмау себебі туралы білім беру ұйымын хабардар етуге;

6) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес білім беру ұйымына оқушының кінәсінен келтірілген материалдық залалды өтеуге;

7) мектеп аумағынан тыс (мектепке дейін және мектептен кейін) білім алушылардың өмірі мен денсаулығына жауапкершілік алуға, құқығы мен еркіндігін қорғауға;

8) педагогтермен білім алушыны тәрбиелеу мен оқыту мәселелері бойынша байланыста болуға, кері байланысты жүзеге асыруға;

9) баланы, оның қызығушылықтарын ескере келе:

әдептілікке, төзімділікке, академиялық адалдыққа және ұлтаралық келісімге;

кибермәдениетке және кибергигиенаға тәрбиелеуге;

10) баланың қажеттіліктерін ескере отырып мобильді құрылғыларды қолдануды шектеу мүмкіндіктерін қарастыруға;

11) қашықтықтан оқыту технологиялары бойынша оқытудың нұсқаулықтарын, бағдарламаларын іске асыру және орнату бойынша білім алушыға қолдау көрсетуге міндетті.

4. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

6. Осы шартта көзделген өз міндеттемелерін орындамағаны үшін немесе тиесілі орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

5. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

7. Осы шартты орындау процесінде туындаған келіспеушіліктер мен дауларды өзара қолайлы шешімдерге келу мақсатында тікелей тараптардың өздері шешеді.

8. Тараптар арасында келіссөздер, өзара қолайлы шешімдер жасау жолымен шешілмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

6. ФОРС-МАЖОР

9. Соғыс, өрт, басқа да табиғи апаттар, соғыс немесе әскери іс-қимылдар сияқты форс-мажорлы жағдайында, сондай-ақ Тараптардың бақылауына негізделмеген және шарт жасасқаннан кейін болған кез келген басқа жағдайларда Тараптардың жауапкершілігі орын алмайды.

10. Тараптардың міндеттемелерді орындауы форс-мажорлық жағдайлар мен олардың зардаптарының әрекет ету мерзіміне сәйкестендіріле отырып ауыстырылады.

7. ШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ, ТАЛАПТАРЫН ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ

11. Осы шарт тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және оның толық орындалуына дейін жарамды. Жаңа шарт жасаған кезде жаңа келісім жасасу кезінде белгіленген шарттар қолданыста болады.

12. Осы Шарттың ережелері тараптардың өзара жазбаша келісімі бойынша толықтырып өзгертілуі мүмкін.

13. Тараптар арасындағы шарттық қатынастарды тоқтату білім беру ұйымы басшысының тиісті бұйрығын жариялаған мерзімі болып табылады.

14. Осы шарт мемлекеттік тілде бірдей заң күші бар екі данада жасалады, бір данадан әр тарапқа беріледі.

15. Осы Шарттың тараптары "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 47-бабында және тараптардың - білім беру ұйымдары мен ата-аналардың (заңды өкілдері) келісімі бойынша бекітілген білім беру ұйымдарындағы оқушылардың құқықтары мен міндеттерін сақтау жөніндегі міндеттемелерін растайды.

ОСЫ ШАРТҚА ҚОЛ ҚОЙҒАН ТАРАПТАР

Орта білім беру ұйымы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің «№41 мектеп-лицейі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Мекен-жайы: БҚО, Орал қаласы, 4 шағын ауданы15/1

Директор________________ Ж.М.Шонбаев

МО

 

Ата-ана (заңды өкілі)
______________________________________________________________

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда))

Мекен-жайы: __________________________________________________
______________________________________________________________
Паспорт мәліметтері: ___________________________________________
жұмыс орны: __________________________________________________
лауазымы: ____________________________________________________
Байланыс мәліметтері __________________________________________
______________________________________________________________
Қолы_____________